ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402.06.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398.09.13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
-
212/13234/ص
1402/07/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد