ارسال آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول
-
210/1400/34
1400/04/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد