ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402.06.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384.07.27 سازمان امور مالیاتی کشور
-
212/12565/ص
1402/07/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد