ابلاغ تصویب نامه شماره 167000.ت 59990 هـ در خصوص پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401.نقل و انتقال سهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل واگذاری
-
200/68133/د
1401/10/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد