ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399.10.13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200.96.158 مورخ 1396.12.07
-
210/99/87
1399/11/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد