اصلاح بند (4) بخشنامه شماره 200.99.16 مورخ 1399.01.31 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
-
200/1400/79
1400/12/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد