ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401.07.19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.04.31
-
210/21469/ص
1401/09/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد