ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001672201 مورخ 1402.7.1 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از ماده (11) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755.ت60384هـ مورخ 1401.8.23 هیأت وزیران
-
212/13646/ص
1402/07/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد