ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400.03.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363.ت57622هـ مورخ 1399.02.10 هیأت وزیران
-
200/1400/58
1400/08/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد