رفع ابهام از بند 3 دستورالعمل شماره 200.1400.502 مورخ 1400.02.01 در خصوص پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند
-
230/8296/د
1402/02/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد