ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402.06.11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از نامه شماره 59704.232.د مورخ 1401.09.18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی;
-
212/11472/ص
1402/07/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه