اصلاح بخشنامه شماره 200.96.144 مورخ 1396.10.19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی­ ها و معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم
-
200/1400/70
1400/10/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد