ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 131299.ت61407هـ مورخ 25.07.1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
-
210/53019/د
1402/08/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد