ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090581250 مورخ 1401.10.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره 45313.ت59549هـ مورخ 1401.03.23 هیات وزیران از تاریخ تصویب
-
210/23324/ص
1401/11/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد