تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.07.24
-
200/1400/57
1400/08/22
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد