ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400.08.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت.56648هـ مورخ 05.12.1399 هیأت محترم وزیران
-
200/11519/ص
1400/10/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد