ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402.07.12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401.04.05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200.1401.56 مورخ 1401.11.25
-
212/14943/ص
1402/08/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد