دستورالعمل موضوع نحوه اقدام درخصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم
-
200/99/515
1399/06/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد