نظر معاونت قضایی دادستان کل کشور نسبت به عدم اجرای بخشنامه 1119-96-1000 مورخ 07-02-1396 سازمان تامین اجتماعی
140/9832/2/451142
1398/10/15
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد