تاریخ اجرا بخشنامه 200.1400.18 مورخ 1400.03.12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394.04.31
-
200/1400/22
1400/03/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد