نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مؤدی توأمان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم
-
200/99/519
1399/09/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد