«فهرست مصادیق خدمات بیمه‌های زندگی و درمان» موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-
200/53664/د
1401/08/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد