ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400.08.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200.474 مورخ 1392.01.21
-
200/10647/ص
1400/09/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد