ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401.06.01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-42 مورخ 1398.12.13 موضوع بخشنامه شماره 210.98.105 مورخ 1398.12.28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی،
-
210/13717/ص
1401/06/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد