تعویق 2 ماهه زمان اجرای دستورالعمل شماره 200.1401.530 مورخ 1401.04.18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم
-
200/14230/ص
1401/07/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد