ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402.06.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می‌شود.» از نامه شماره 11764.232.ص مورخ 1401.06.08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن
-
212/14942/ص
1402/08/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد