ارسال فهرست مودیان با اهمیت با ریسک بالای صاحبان مشاغل عملکرد سال 1401 برای انجام فرآیند حسابرسی و صدور اوراق تشخیص حداکثر تا تاریخ 1402.07.30
-
230/27574/د
1402/04/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد