تصویبنامه درخصوص تهاتر اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت
-
79501ت58059ه
1399/07/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد