ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (15) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402.03.30 لغایت 1402.04.20
-
230/41716/د
1402/06/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد