ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636.2 مورخ 1399.11.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28
-
210/1400/17
1400/03/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد