ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400.06.06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622.200.ص مورخ 02.04.1399 سازمان امور مالیاتی کشور
-
210/1400/53
1400/07/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد