ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع مصوبه شماره 101061.ت60172هـ مورخ 1401.06.12 هیأت محترم وزیران
-
200/1401/37
1401/07/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد