ارسال تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401.02.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399.09.15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399.10.21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
-
210/9698/ص
1401/05/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد