اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره ۸ یا جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی
-
210/99/71
1399/10/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد