تصویبنامه درخصوص محسوب شدن تجهیزات اهدایی برای کاهش آلودگی هوا از مصادق بند ۶ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
15046/ت57601ه
1399/02/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد