ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982.ت 59772هـ مورخ 1401.03.11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401
-
200/6399/ص
1401/04/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد