ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/03/02
-
210/99/41
1399/04/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد