ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
-
200/98/523
1398/12/25
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد