ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28.02.1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023.ت56179هـ مورخ 31.02.1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16.98.200 مورخ 01.03.1398
-
210/1400/50
1400/06/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد