اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»
-
210/98/99
1398/11/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد