ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 22.07.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رای شماره 5471.04.30 مورخ 17.05.1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
-
212/14638/ص
1402/08/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد