ابطال بخشنامه شماره 210.99.8 مورخ 1399.01.19و لغو بخشنامه 200.1400.38 مورخ 1400.05.19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169
-
200/1400/52
1400/07/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد