ارسال تصویر تصویبنامه شماره 137057.ت61217هـ مورخ 1402.08.03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند‌ (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی
-
210/56813/د
1402/08/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد