اقدام درخصوص رفع محدودیت ثبتی تبصره (3) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی دارای آرا از مراجع ذی صلاح
-
233/19648/د
1402/03/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد