ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400.10.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف. ب. ج. د. ه. ز. ح تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور
-
210/82117/د
1400/12/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد