ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400.03.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397.12.1و شماره 201-41 مورخ 1396.10.19 شورای عالی مالیاتی
-
210/1400/48
1400/06/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد