وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم
-
214/51547/د
1401/08/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد