اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت»
-
210/1400/25
1400/04/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد