ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400.02.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28
-
200/1400/60
1400/08/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد