ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399.12.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397.12.26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200.98.9 مورخ 1398.02.07
-
210/1400/5
1400/02/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد